Güneşköy Kooperatifi Tüzüğü

S.S. Güneşköy Çevre Kültür Ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Tarihi: 7 Temmuz 2000
Ünvan: Sınırlı Sorumlu Güneşköy Çevre Kültür Ve İşletme Kooperatifi’dir.
Kısa adı GÜNEŞKÖY’dür.

Amaç Ve Çalışma Konuları

GÜNEŞKÖY kamu yararı için çalışmalar yapmak üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kooperatiftir. Kooperatif, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamanın koşullarını gerçekleştirmeyi, yapılacak çalışmalarla topluma örnekler oluşturmayı, doğa ile uyumlu yaşamı ve yaygınlaştırmayı, bu yolla topluma bilinçli, mutlu, sağlıklı ve verimli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçlara örnek oluşturmak üzere, ortaklarının sağlıklı bir ortamda yaşamalarını, böyle bir ortam için gereken bilgi ve kültürü edinmelerini, amaca uygun örnek üretimler yapmayı ve pazarlamayı, ayrıca yoğun bilimsel ve eğitsel etkinliklerde bulunmayı amaç edinmiştir.

Bu amaca yönelik etkinlikler şunlardır:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

  • Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır, yerli tohum kullanır ve paylaşılmasını sağlar.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışmalar yapar.
  • Doğa ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarım ve uygulamalar yapar.
  • Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için çalışır.
  • Bozulan doğal yapıların onarılması için çalışır.
  • Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
  • Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımı için çalışır.

Doğal Yaşamı Geliştirir

Doğaya uygun bir yaşam biçimi geliştirmek için, felsefeden yaşam biçimlerine ve teknolojiye kadar her alanda bilimsel çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Doğa ile barışık yaşam biçimi geliştirir. Toplumsal yaşamı doğaya uyumlu hale getirir. İnsanın, doğa ile birlikte yaşamasını öğrenmesi için birey ve toplulukları bilinçlendirir. Toplumsal yaşam pratiğini bu amaca yönelik olarak geliştirir ve uygular.

Bitkisel, güneş ışınları ve biyo-enerji gibi doğal tedavi yöntemleri geliştirir, koruyucu sağlık uygulamaları yapar.

Doğal kültür ve sanat etkinlikleri yapar. Doğal yaşam için gerekli özgün buluşları destekler ve geliştirir. Doğal sanatların gelişmesine yardımcı olur. Ekolojik yaşamı tanıtmak için sosyal, felsefi, sanatsal, eğitsel etkinlikler yapar. Doğal yaşamı geliştirmek amacı ile kültür merkezleri kurar ve işletir.

Doğal Besin Üretir ve Pazarlar

Ekolojik örnek tarım yapar, ürünlerin depolama ve gerekirse pazarlanmasına yönelik etkinlikler düzenler: Temiz, sağlıklı, hormonsuz, kimyasal olarak kirlenmemiş organik besin ve ürünler üretir, örnek üretime uygun tarımsal, sosyal ve ekonomik sistemleri kurar. Ekolojik tarım ile meyve ve sebze üretimi yapar ve ürünleri ekolojik yöntemlerle değerlendirir. Tarımda doğal gübre ve zararlılılarla doğal mücadele sistemleri geliştirir ve gerekli araç ve gereçleri sağlar. Ekolojik ürünlerin tanıtım ve satış yerlerini açar, tanıtır, dış alım ve dış satım yapabilir.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirir ve Uygular

Çevre kirlenmesine önlemek için, güneş enerjisi ve türevlerine (rüzgar, biyokütle, su) ilişkin araştırmalar yapar, teknolojiler geliştirir. Gereksiz enerji tüketimini engellemek için ortaklarını ve toplumu bilinçlendirir. Binalarda güneş enerjisinden yararlanır. Yapıların ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su temini için güneş enerjisi sistemleri kullanır. Elektrik enerjisi üretimi için güneş, rüzgar, biyokütle, su (hidrolik) sistemleri kurar. Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kurutulması ve uzun vadeli tüketimine yönelik saklanması için doğal enerji yöntemlerinden yararlanır. Enerji ile ilgili teknolojileri geliştirir, üretir, bilimsel çalışmalar yapar, yaptırır ve pazarlar.

Sağlıklı Yaşam Çevreleri Oluşturur

Kirlenen çevrelere karşı doğal ve sağlıklı çevreler oluşturur. Bu amacı gerçekleştirmek için arazi temin eder, ya da satın alır. Doğaya uyumlu yerleşim planları yapar. Mimaride, güneş enerjisinden maksimum yararlanma olanaklarını geliştirir. Yapılarda doğal malzemeler kullanır. Güneş enerjili doğal ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanır. Örnek yerleşim planları ve projelerini yapar ve uygular. Proje danışmanlığı ve uygulama birimleri kurar ve işletir.

Doğal Ulaşım Sistemleri Geliştirir

Çevreyi kirleten, gürültü yapan, atmosferi zehirleyen yapay ulaşım sistemleri yerine, mümkün olan ölçüde doğal ulaşım sistemlerini kullanır. Yerleşimi, doğal ulaşabilirlik prensiplerine göre biçimlendirir. Kirletici motorlu taşıtların yerleşim içine girmesine engelleyici tedbirler alır, çözümler üretir. Yaya, bisiklet ve toplu ulaşım kullanımına öncelik verir. Üreteceği çözümleri topluma sergiler, olumlu örnekler yaratmaya çalışır.

Doğayı Yeniden Canlandırır

Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması için gerekli çalışmalar yapar, yok olan özgün bitki ve hayvan türlerini yeniden kazanmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için örnek çalışmalar yapar.Bu amaçla Botanik Parkı ve Fidanlığı kurar ve işletir. Ulusal ve yerel bitki ve hayvan genlerinin korunması için çalışmalar yapar.

Geri Kazanım Sistemleri Geliştirir

Çevreyi kirleten sistemlere karşı önlemler alır. Atıklar için geri kazanım ve yeniden değerlendirme sistemleri geliştirir ve uygular.

Bu Amaçları Gerçekleştirmek İçin:

Güneşköy Kültür Merkezi kurar ve işletir, ortaklarının bilgisini, kültürünü geliştirici araştırmalar ve yayınlar (kitap, dergi, gazete, broşür, ansiklopedi vb. diğer bütün yayınlar) üretir, toplar ve tanıtır. Özgün ve çeviri yayın ve eserleri basar, dağıtım ağı oluşturur. Çalışma konuları ile ilgili olarak ortaklarına; bilimsel, felsefi, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler, seminerler, konferanslar, paneller, söyleşiler, kurs eğitim çalışmaları, fuar, festivaller düzenler, arşiv oluşturur, burslar verir, gezi ve kamplar düzenler. Bu çalışmaların toplum, özellikle genç bireyler tarafından izlenmesine ve katkıda bulunulmasına yardımcı olur. Bu çalışmalarla ilgili dış alım ve dış satım yapar. Ortaklarının ve ilgilenenlerin yararlanabileceği kitaplık, kütüphane, lokal, lokanta, misafirhane, sosyal tesis ve eğitim kurumları kurar, bunları işletir veya kiralar. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma için fonlar kurar. Bu fonlar için yurtiçi ve yurtdışından ayni, parasal ve manevi destek sağlar, bağış kabul eder.

Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek için projeler üretir, üretilen projeleri destekler, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum, kuruluş ve bireylerle anlaşma ve işbirliği yapar, çalışma grupları ve birimleri oluşturur. Amacı doğrultusunda kurulmuş birliklere ortak olur. Bunların oluşması için gerekli destek hizmetleri sağlar. Amaçları doğrultusunda gerçek kişilere kamu ve özel hukuk tüzel kişilere danışmanlık hizmeti verir ve/veya alır. Bilimsel raporlar hazırlar. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanlarda duyurma, benzer ilgi alanlarını paylaşan birey ve kurumlarla haberleşme, yardımlaşma ve dayanışma için internet ağında özel tanıtma ve haberleşme sayfaları açar ve işletir.

Kredi gereksinimini karşılamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında, ilgili kamu ve özel kişi, kurum, kuruluşlardan yardım alır. Kendi ortaklarına faizsiz borçlanır. Alınan kredi ve borçların zamanında, amaca uygun kullanılması ve geri ödenmesini sağlayıcı önlemler alır. Kooperatif, kuracağı işletmeler için fonlar oluşturur, yardımlar alır, sözleşmeler ve antlaşmalar yapar. Kooperatif bünyesinde geliştirilecek olan her türlü ürünün telif, patent vb. haklar, kooperatifle ürün sahibi arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam